โครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาส

ผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี

โครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาส

ผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานีโครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสด้วยการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ.ปทุมธานี ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และองค์กรภาคี โดย บริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ในฐานะหน่วยพัฒนาอาชีพได้เชิญ ผู้มีความรู้มาฝึกอบรมให้กลุ่มสตรี สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก อ.ปุญญชา ศรีบรรพต มาถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่อง “คุณค่าแห่งชีวิต” ทางโครงการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นอกเหนือจากดอกบัวหลวง สัญลักษณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ใครหลายคนรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ยังมีมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกด้านอย่างการทำผ้า “สไบมอญ” จากฝีมือคนไทยเชื้อสายมอญที่มีการสืบทอดผ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า นับเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อเสียง ให้กับชาวไทยเชื้อสายมอญในจังหวัดปทุมธานีใต้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมดั่งเดิมที่มีมาแต่อดีต อัตลักษณ์ชาวมอญถูกถ่ายทอดผ่าน ‘สไบมอญ’ มาช้านาน

โครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาส

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ผ่านการเข้ารวบโครงการการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานี

ผู้บริหารโครงการการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานี แถลงปิดโครงการ

ภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

ภารกิจของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)

โครงการการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี

หรือที่รู้จักกันสั้นๆว่า “โครงการสไบมอญ” โครงการที่เกิดจากงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยบริหารโครงการโดยหน่วยพัฒนาอาชีพ ได้แก่ บริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด โดยมีเนื้อหาของโครงการดังต่อไปนี้...

ความเป็นมาของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้กองทุน และมีการบริหารงานที่เป็นอิสระ